ZÁKLADNÍ REFLEXE K POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY RANÉ PÉČE V DOBĚ PANDEMIE COVID-19 / BASIC FEEDBACK OF THE ENSURING THE PROVISION OF SOCIAL SERVICE OF EARLY INTERVENTION DURING THE PANDEMIE OF COVID-19

Authors

  • Petra Bendová Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (Česko) / Faculty of Education, University of Hradec Králové (Czechia)
  • Ivana Havránková Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (Česko) / Faculty of Education, University of Hradec Králové (Czechia)
  • Zuzana Truhlářová Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (Česko) / Faculty of Education, University of Hradec Králové (Czechia) https://orcid.org/0000-0002-3471-8657
  • Pavel Zikl Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (Česko) / Faculty of Education, University of Hradec Králové (Czechia)
  • Aneta Marková Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Česko) / Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice (Czechia) https://orcid.org/0000-0002-0328-3507
  • Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Česko) / Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice (Czechia) https://orcid.org/0000-0001-8549-1424
  • Radka Prázdná Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Česko) / Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice (Czechia) https://orcid.org/0000-0003-0124-7569
  • Michal Nesládek Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Česko) / Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice (Czechia)

Keywords:

SOCIÁLNÍ SLUŽBA RANÉ PÉČE, POSKYTOVATEL, COVID-19 , METODICKÁ PODPORA, INFORMAČNÍ ZDROJE, SOCIAL SERVICE EARLY INTERVENTION, PROVIDER, COVID-19, METHODOLOGICAL SUPPORT, INFORMATION RESOURCES

Abstract

Abstrakt

Text prezentuje základní přehled omezení a problematických oblastí, s nimiž se poskytovatelé sociální služby rané péče setkali/setkávali v průběhu pandemie COVID-19 v ČR, tj. při poskytování služby a při řešení opatření spojených s poskytováním služby v době zvýšeného výskytu virového onemocnění COVID-19 v ČR. Předkládaný text vychází z výsledků výzkumného šetření, jež bylo v roce 2022 realizováno napříč registrovanými vybranými sociálními službami v ČR.  V rámci výzkumného šetření byl využit dotazník vlastní konstrukce obsahující 24 položek, jenž byl distribuován online survay. Do výzkumného šetření bylo zapojeno 19 (tj. 38 %) poskytovatelů sociální služby rané péče z celkového počtu 50 registrovaných poskytovatelů služby rané péče v České republice. Je třeba upozornit, že obdobné výzkumné šetření nebylo doposud v ČR realizováno. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že ve vztahu k zajištění služby rané péče její poskytovatelé nejčastěji naráželi při jejím zajištění na nepřehlednost informací, na celkový nedostatek informací a metodické podporv v době pandemie COVID-19 . Současně se potýkali také s eliminací přímého kontaktu s uživateli služby, s nedostatečným technickým vybavením a ICT gramotností uživatelů této služby. Lze konstatovat, že zjištění získaná touto studií, je možné konstruktivně využít pro další diskusi a aktivity státní sociální správy, samosprávy při tvorbě koncepčních strategiích, metodické činnosti v sociálních službách, resp. ve službě rané péče, pro stavy rizikových situací v době pandemie (nejen) v ČR.

 

Abstract

The presented article provides an answer to the question of what are the identifiable problems in the execution of the provision of the early intervention service regarding the measures that took place during the outbreak of COVID-19. In our study, we mapped what kinds of problems has arisen in practice in relation to the provision of early intervention services during Coronavirus pandemic (COVID -19). The presented text is focused by results of the research study realized in 2022 across registered selected social services in the Czech Republic. The research instrument was a self-constructed, online survey questionnaire with 24 questions distributed online. The target group of the analysis were 19 (= 38%) providers of early intervention social services out of the total 50 registered providers of early intervention social services in the Czech Republic. A similar research survey has not yet been carried out in the Czech Republic. The early care providers pointed out, in the context of ensuring the provision of the early intervention service, the lack of clarity of the information and methodological support during the pandemic of COVID-19. At the same time, they also faced the elimination of direct contact with their service users, insufficient technical equipment and ICT literacy of the early intervention service users. The findings obtained by this study can be constructively used for further discussion and activities of state social administration, self-government in conceptual strategies, methodological activities in social services, respectively. in the service of early intervention, for states of risk situations during a pandemic (not only) in the Czech Republic.

References

BENDOVÁ, Petra. 2015. Children with special education needs in the systém of early childhood developlent support in Czech Republic. In J. Bąbka, J., Brzezińska, A. I. Et al. Early Support for a Child with Disability in the Polish and International Perspective. Toruń: Universytet Zielonogórski and Wydawnictwo Adam Marszalek, p.171 -183.

HRADILKOVÁ, Terezie a kol. 2018. Praxe a metody rané péče v ČR. Praha: Portál.

JANKOVSKÝ, Jiří. 2006. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Triton.

JESUS, T. S., et al. 2021. Lockdown-Related Disparities Experienced by People with Disabilities during the First Wave of the COVID-19 pandemic: Scoping Review with Thematic Analysis. In International Journal of Environmental Research and Public Health,, 18(12).

KLIMENT, P. a L. NÁDVORNÍKOVÁ. 2020. Prvotní reflexe dopadu epidemie koronaviru na sociální služby v ČR. In Fórum sociální práce, 2/2020.

ŠÁNDOROVÁ, Zdenka. 2015. (Re)socializace v rané péči. Pardubice: FF UPCE.

TASSONI, Penny. 2003. Supporting Special Needs. Understanding Inclusion in the Early Years. Essex: Heinemann.

TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana a kol. 2021. Sociální práce v mimořádných podmínkách. In Sešit sociální práce, č. 9/2021.

Published

2022-06-30