Review Policy

Etika publikovania v časopise Revue sociálnych služieb

Redakcia časopisu Revue sociálnych služieb v svojej práci vychádza z medzinárodne uznávaných etických pravidiel  obsiahnutých napr. v Committee on Publication Ethics, COPE´s Best Practice Guidelines for Journal Editors, COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers, alebo Guide for new researches.

V zmysle týchto dokumentov redakcia zabezpečuje dvojstupňové posúdenie rukopisu. 1) Posúdenie odborovej príslušnosti rukopisu , ktoré  realizuje jeden člen redakčnej rady. 2) Obojstranne anonymné recenzné konanie dvomi expertami zo zoznamu recenzentov. Korektnosť recenzného konania je v redakcii prísne sledovaná. Zoznam recenzentov je uvedený na webových stránkach časopisu. Tento zoznam môže  redakcia pravidelne dopĺňať o nových recenzentov.

Posudzovanie ponúkaných rukopisov prebieha výlučne na základe ich ideovej hodnoty a rešpektovania publikačnej etiky autora/autorov.  Autor/autori ktorému/ktorým bol preukázaný plagiát, alebo nekorektné zaobchádzanie s dátami, stráca možnosť publikovania v časopise Revue sociálnych služieb aj do budúcnosti.

Redakčná rada časopisu  Revue sociálnych služieb je zodpovedná za napĺňanie cieľov a poslania časopisu a preto si vyhradzuje právo odmietnuť príspevok, ktorý nie je v súlade s cieľmi a poslaním časopisu, ktorý nie je v súlade s autorským zákonom alebo autorskou etikou, alebo ktorý obsahuje plagiát, či hanlivý obsah. Redakčná rada si vyhradzuje právo odmietnuť rukopis, ktorý by sa znevažujúcim spôsobom vyjadroval o akejkoľvek sociálnej skupine.

Práca celej redakčnej rady ako aj recenzentov nie je honorovaná. Členovia redakčnej rady a recenzenti pristupujú k posudzovania rukopisu nezávisle, bez akejkoľvek zaujatosti. Editori, členovia redakčnej rady a recenzenti  nesmú šíriť žiadnu časť  textu bez  súhlasu autora/autorov. Redaktori a recenzenti sú povinní odmietnuť rukopis, voči ktorému  by podľa ich názoru mohli byť v konflikte záujmov.

O zaradení, prípadne nezaradení rukopisu na publikovanie v časopise Revue sociálnych služieb rozhodujú určení členovia redakčnej rady, z ktorých aspoň jeden je spravidla editorom daného čísla na základe recenzných posudkov vyhotovených nezávislými recenzentmi. Konečné rozhodnutie o prijatí/odmietnutí rukopisu prijíma redakčná rada.

Recenzné konanie je predpokladom nezávislého, odborného posúdenia predkladaného rukopisu. Okrem štandardného posúdenia kvality predloženého rukopisu očakávame od našich recenzentov, že svojou expertnou radou určenou autorovi/autorom prispejú k zvyšovaniu kvality publikovaných príspevkov. Recenzenti spolupracujúci s našim časopisom poznajú etické pravidlá súvisiace s ich prácou a zaväzujú sa ich dodržiavať. V prípade, že recenzent odhalí porušenie publikačnej etiky v posudzovanom rukopise, je povinný informovať o tejto skutočnosti predsedu redakčnej rady.

Očakávame, že autorky a autori, ktorí ponúknu redakcii časopisu rukopis na publikovanie  sú dobre oboznámení s publikačnou etikou a preto ju budú v celej šírke dodržiavať.