Archives

 • Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb
  Vol. 1 No. 1 (2021)

   

  Articles  

  EDITORIAL

  LISÁ Dominika: PRACUJÚCA CHUDOBA NA SLOVENSKU / WORKING POVERTY IN SLOVAKIA

  LEVICKÁ Jana, BOČÁKOVÁ Oľga, VALIGURSKÁ Emma: NANÚTENÁ  SOCIÁLNA  IZOLÁCIA  A ZDRAVIE / FORCED SOCIAL INSULATION AND HEALTH

  BALOGOVÁ, Beáta, ŠARIŠAKÁ, Miriama, KNUROVSKÝ, Martin: SELF-CARE AKO JEDEN Z NÁSTROJOV PREVENCIE FORÉZNEJ SITUÁCIE V RODINE  / SELF-CARE AS ONE OF THE INSTRUMENTS FOR PREVENTION OF FORESE SITUATION IN THE FAMILY

  JAŠEKOVÁ, Nina, GALABOVÁ, Hana, MOJTOVÁ,  Martina: PRIMÁRNA PREVENCIA SYNDRÓMU CAN NA SLOVENSKU / PRIMARY  PREVENTION OF  CAN SYNDROME  IN SLOVAKIA

  LEVICKÁ, Jana, VACEKOVÁ, Michaela: MOŽNOSTI OPATOVNÉHO ETABLOVANIA PODNIKOVEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE NA SLOVENSKU  / POSSIBILITIES OF RE-ESTABLISHING CORPORATE SOCIAL WORK IN SLOVAKIA

  KODYMOVÁ, Pavla: CIKÁNSKA OTÁZKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1948-1989 / THE GYPSY QUESTION AND SOCIAL WORK IN THE CZECH LANDS IN 1948-1989

  JUSKO, Peter: VÝZNAM SOCIÁLNEJ PRÁCE ORIENTOVANEJ NA ŽIVOTNÝ SVET PRI RIEŠENÍ SOCIÁLNYCH PROBLÉMOV NA PRÍKLADE PRVEJ VLNY PANDÉMIE SARS-COV- 2 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE / THE IMPORTANCE OF WORLD-ORIENTED SOCIAL WORK IN SOLVING SOCIAL PROBLEMS ON THE EXAMPLE OF THE FIRST WAVE OF SARS-COV-2 PANDEME IN THE SLOVAK REPUBLIC

  IMROVIČ, Michal, OCHABOVÁ, Erika: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF THE PROVISION OF SOCIAL SERVICES IN SLOVAKIA / MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V KONTEXTE POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA SLOVENSKU

   

  Reviews

  BRNULA, Peter: PAVLA KODYMOVÁ – RENÁTA HONSŮ: VĚRA POHLOVÁ. SOCIÁLNÍ  PRÁCE A ŽIVOT VE  20. STOLETÍ. Praha: Karolinum. 2020 ISBN 978-80-246-4564-3                                                                                      

  VALIGURSKÁ, Emma: GUY GILBERT. 1989. BRATR VYVRŽENÝCH KŇEZ NA PAŘÍŽSKÉ PERRIFERII: Názov originálu: PRETRE CHEZ LES LOUBARDS. Vyd. 2 – Praha: Portál, 2012, 96s. ISBN: 978-80-262-013-0 

   

 • Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb
  Vol. 2 No. 1 (2022)

  Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb

  Vol. 2 No. 1 (2022)

  About Issue Vol. 2 No. 1

   

  EDITORIAL

  Articles

  BÁNOVČINOVÁ Andrea: FUNGOVANIE RODINY S DIEŤAŤOM SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI V DOBE PANDÉMIE COVID-19 / FUNCTIONING OF A FAMILY WITH A CHILD WITH SPECIAL NEEDS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

  BENDOVÁ Petra, HAVRÁNKOVÁ Ivana, TRUHLÁŘOVÁ Zuzana, ZIKL Pavel, MARKOVÁ Aneta, MOJŽÍŠOVÁ Adéla, PRÁZDNÁ Radka, NESLÁDEK Michal: ZÁKLADNÍ REFLEXE K POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY RANÉ PÉČE V DOBĚ PANDEMIE COVID-19 / BASIC FEEDBACK OF THE ENSURING THE PROVISION OF SOCIAL SERVICE OF EARLY INTERVENTION DURING THE PANDEMIE OF COVID-19

  GÁL Martin: RODIČOVSKÝ KONFLIKT V KONTEXTE SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ / PARENTAL CONFLICT IN THE CONTEXT OF SOCIAL PROTECTION OF CHILDREN

  LEVICKÁ Jana: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE AKO PREDMET SOCIÁLNEJ PRÁCE / THE ENVIRONMENT AS A SUBJECT OF SOCIAL WORK

  VACEKOVÁ Michaela, RICHVALSKÝ León: PRAKTICKÉ UCHOPENIE METAANALÝZY V SOCIÁLNYCH VEDÁCH / PRACTICAL GRASP OF META-ANALYSIS IN SOCIAL SCIENCES

   

  Review

  ŠTANGOVÁ Erika: HAVELKA, D., BARTOŠOVÁ, K. 2019. SPECIÁLNÍ SOUROZENCI – ŽIVOT SE SOUROZENCEM S POSTIŽENÍM. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o. 128 s. ISBN 978-80-262-1475-5

  VALIGURSKÁ Emma: BLAISURE Karen Rose, Tara SAATHOFF-WELLS, Angela PEREIR, Shelley MacDERMID WADSWOETH and Amy Laura DOMBRO. SERVING MILITARY FAMILIES: THEORIES, RESEARCH, AND APPLICATION. Routledge, 2015, 436p. ISBN 978-1138-841-25 3

 • Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb
  Vol. 1 No. 2 (2021)

  Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb

  Vol. 1 No. 2 (2021)

  About Issue Vol. 1 No. 2

   

  Articles

  EDITORIAL

  BOČÁKOVÁ Oľga, KOVÁŘOVÁ Mária: DIMENZIE MERANIA KVALITY ŽIVOTA SENIOROV / DIMENSIONS OF MEASURING THE QUALITY OF LIFE OF SENIORS

  HAVRÁNKOVÁ Ivana, LEVICKÁ Jana: PRACUJÍCÍ CHUDOBA V NEZISKOVÉM SEKTORU SE ZAMĚŘENÍM NA SOCIÁLNÍ PODNIK / WORKING POVERTY IN THE NON-PROFIT SECTOR WITH A FOCUS ON SOCIAL ENTERPRISE

  KODYMOVÁ Pavla: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI, STRES A PÉČE O SEBE / SOCIAL WORKERS, STRESS, AND SELF-CARE

  LEVICKÁ Jana, ORLÍKOVÁ Monika: METODICKÉ USMERNENIA AKO ŠPECIFICKÝ SPÔSOB ROZVOJA PRAXE / METHODOLOGICAL GUIDELINES AS A SPECIFIC WAY OF DEVELOPMENT OF PRACTICE

  LEVICKÁ Jana, VACEKOVÁ Michaela: ENVIRONMENTÁLNA SOCIÁLNA PRÁCA – VÝZVA PRE SLOVENSKÚ SOCIÁLNU PRÁCU / ENVIRONMENTAL SOCIAL WORK – CHALLENGE FOR SLOVAK SOCIAL WORK

   

  Review

  ŠTANGOVÁ Erika: KOVÁČOVÁ, B. 2019. S INKLÚZIOU OD RANÉHO VEKU – DIEŤA S ODLIŠNOSŤOU A JEHO VSTUP DO KOLEKTÍVU. 1. vyd. Hliník nad Hronom: REZILIENCIA s.r.o., 100 s. ISBN 978-80-972277-5-3