Archives

 • Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb
  Vol. 3 No. 2 (2023)

  About Issue Vol. 3 No. 2

   

  EDITORIAL

   

  Articles

  LEVICKÁ Jana, ORLIKOVÁ Monika, MIČKOVÁ Zuzana: KĽÚČOVÉ TÉMY V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV / KEY TOPICS IN THE UNDERGRADUATE TRAINING OF SOCIAL WORKERS

  BASTA Veronika: VPLYV ZNEČISTENÉHO OVZDUŠIA NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE S DÔRAZOM NA CITLIVÉ SKUPINY / IMPACT OF AIR POLLUTION ON HUMAN HEALTH WITH EMPHASIS ON SENSITIVE GROUPS

  MIŠINOVÁ Denisa: PROBLEMATIKA PŘELIDNĚNÍ – MYSTIFIKACE ANEBO NEVYHNUTELNÁ BUDOUCNOST? / THE ISSUE OF OVERPOPULATION – MYSTIFICATION OR AN INEVITABLE FUTURE?

  ORLIKOVÁ Monika: ŠPORT A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE / SPORTS AND THE ENVIRONMENT

  VACEKOVÁ Michaela, RICHVALSKÝ León, STRCULOVÁ Zuzana: BÝVANIE AKO SOCIÁLNY DETERMINANT ZDRAVIA A BLAHOBYTU MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT / HOUSING AS A SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH AND WELL-BEING MARGINALIZED ROMA COMMUNITIES

  URBANOVÁ Klaudia, LEVICKÁ Jana: ŽIVOTNÉ CIELE MLADÝCH RÓMOV A RÓMOK / LIFE GOALS OF YOUNG ROMA MEN AND ROMA WOMEN

  KURTANSKÁ Petra, LEVICKÁ Jana: NÁZORY VEREJNOSTI NA STRIEDAVÚ STAROSTLIVOSŤ / PUBLIC OPINIONS ON ALTERNATIVE PERSONAL CARE

 • Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb
  Vol. 3 No. 1 (2023)

  About Issue Vol. 3 No. 1

   

  EDITORIAL

   

  Articles

  OPLETALOVÁ Magdalena, TRUHLÁŘOVÁ Zuzana: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI A PRACOVNICE PŘI UKONČOVÁNÍ BYTOVÉ NOUZE – JAK EFEKTIVNĚ PODPOROVAT PODPORUJÍCÍ / SOCIAL WORKERS IN ENDING HOUSING NEED - HOW TO EFFECTIVELY SUPPORT SUPPORTERS

  VAĽKO Michal, BUDAYOVÁ Zuzana: PERCEPTION OF SOCIAL WORK AND SOCIAL WORKERS OF GENERAL POPULATION IN SLOVAKIA

  STRCULOVÁ Zuzana: ZELENÁ SOCIÁLNA PRÁCA AKO ODPOVEĎ NA GLOBALIZÁCIU / GREEN SOCIAL WORK AS A RESPONSE TO GLOBALIZATION

  MOJŽÍŠOVÁ Adéla, TRUHLÁŘOVÁ Zuzana, MARKOVÁ Aneta, PRÁZDNÁ Radka, HAVRÁNKOVÁ Ivana, ZIKL Pavel, NESLÁDEK Michal, BENDOVÁ Petra: SOCIÁLNÍ SLUŽBA TÝDENNÍ STACIONÁŘ V KONTEXTU PANDEMIE COVID-19 / WEEKLY INPATIENT SOCIAL SERVICE IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

  LEVICKÁ Jana: KU VZŤAHU SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB / ON THE RELATIONSHIP OF SOCIAL WORK AND SOCIAL SERVICES

   

  Review

  VACEKOVÁ Michaela: JULIA H. LITTELL, JACQUELINE CORCORAN, VIJAYAN PILLAI. 2008. SYSTEMATIC REVIEWS AND META-ANALYSIS (POCKET GUIDE TO SOCIAL WORK RESEARCH METHODS). New York: Oxford University Press. 202 s. ISBN 978-0-19-532654-3.

 • Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb
  Vol. 2 No. 2 (2022)

  About Issue Vol. 2 No. 2

   

  EDITORIAL

  KAMPAŇ Zastavme násilie na ženách 2022

  Articles

  STRCULOVÁ Zuzana, LEVICKÁ Jana: SOCIÁLNY ROZVOJ AKO SÚČASŤ TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA / SOCIAL DEVELOPMENT AS PART OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

  KODYMOVÁ Pavla: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE, NEBO ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK? DISKUZE KE VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V LETECH 1918–1938 / SOCIAL CARE WORKER, OR HEALTH AND SOCIAL WORKER? A DISCUSSION ON SOCIAL WORKERS' EDUCATION IN 1918-193

  LEVICKÁ Jana: EXISTOVALA NA SLOVENSKU SOCIÁLNO-VÝCHOVNÁ TERAPIA? / DOES SOCIAL-EDUCATIONAL THERAPY EXIST IN SLOVAKIA?

  VACEKOVÁ Michaela, LEVICKÁ Jana: CHARITATÍVNO-SOCIÁLNA ČINNOSŤ MANŽELOV FRANTIŠKY A DIONÝZA ANDRÁSSYOVÝCH / CHARITABLE AND SOCIAL ACTIVITY OF FRANTIŠKA AND DIONÝZ ANDRÁSSY

   

  Review

  OCHABOVÁ Erika: KUSIN Vasko, ŠEBESTOVÁ Petronela, DRÁBIKOVÁ Jana. 2015. ETIKA V SOCIÁLNEJ PRÁCI A OTÁZKY ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD. Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií. 192 s. ISBN 978-80-8167-025-1

  STRCULOVÁ Zuzana: OPAČIĆ, Ana. 2021. PRACTICING SOCIAL WORK IN DEPRIVED COMMUNITIES, COMPETENCIES, METHODS, AND TECHNIQUES, EUROPEAN SOCIAL WORK EDUCATION AND PRACTICE. Springer. ISBN 978-3-030-65986-8

 • Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb
  Vol. 2 No. 1 (2022)

  About Issue Vol. 2 No. 1

   

  EDITORIAL

  Articles

  BÁNOVČINOVÁ Andrea: FUNGOVANIE RODINY S DIEŤAŤOM SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI V DOBE PANDÉMIE COVID-19 / FUNCTIONING OF A FAMILY WITH A CHILD WITH SPECIAL NEEDS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

  BENDOVÁ Petra, HAVRÁNKOVÁ Ivana, TRUHLÁŘOVÁ Zuzana, ZIKL Pavel, MARKOVÁ Aneta, MOJŽÍŠOVÁ Adéla, PRÁZDNÁ Radka, NESLÁDEK Michal: ZÁKLADNÍ REFLEXE K POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY RANÉ PÉČE V DOBĚ PANDEMIE COVID-19 / BASIC FEEDBACK OF THE ENSURING THE PROVISION OF SOCIAL SERVICE OF EARLY INTERVENTION DURING THE PANDEMIE OF COVID-19

  GÁL Martin: RODIČOVSKÝ KONFLIKT V KONTEXTE SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ / PARENTAL CONFLICT IN THE CONTEXT OF SOCIAL PROTECTION OF CHILDREN

  LEVICKÁ Jana: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE AKO PREDMET SOCIÁLNEJ PRÁCE / THE ENVIRONMENT AS A SUBJECT OF SOCIAL WORK

  VACEKOVÁ Michaela, RICHVALSKÝ León: PRAKTICKÉ UCHOPENIE METAANALÝZY V SOCIÁLNYCH VEDÁCH / PRACTICAL GRASP OF META-ANALYSIS IN SOCIAL SCIENCES

   

  Review

  ŠTANGOVÁ Erika: HAVELKA, D., BARTOŠOVÁ, K. 2019. SPECIÁLNÍ SOUROZENCI – ŽIVOT SE SOUROZENCEM S POSTIŽENÍM. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o. 128 s. ISBN 978-80-262-1475-5

  VALIGURSKÁ Emma: BLAISURE Karen Rose, Tara SAATHOFF-WELLS, Angela PEREIR, Shelley MacDERMID WADSWOETH and Amy Laura DOMBRO. SERVING MILITARY FAMILIES: THEORIES, RESEARCH, AND APPLICATION. Routledge, 2015, 436p. ISBN 978-1138-841-25 3

 • Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb
  Vol. 1 No. 2 (2021)

  About Issue Vol. 1 No. 2

   

  Articles

  EDITORIAL

  BOČÁKOVÁ Oľga, KOVÁŘOVÁ Mária: DIMENZIE MERANIA KVALITY ŽIVOTA SENIOROV / DIMENSIONS OF MEASURING THE QUALITY OF LIFE OF SENIORS

  HAVRÁNKOVÁ Ivana, LEVICKÁ Jana: PRACUJÍCÍ CHUDOBA V NEZISKOVÉM SEKTORU SE ZAMĚŘENÍM NA SOCIÁLNÍ PODNIK / WORKING POVERTY IN THE NON-PROFIT SECTOR WITH A FOCUS ON SOCIAL ENTERPRISE

  KODYMOVÁ Pavla: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI, STRES A PÉČE O SEBE / SOCIAL WORKERS, STRESS, AND SELF-CARE

  LEVICKÁ Jana, ORLÍKOVÁ Monika: METODICKÉ USMERNENIA AKO ŠPECIFICKÝ SPÔSOB ROZVOJA PRAXE / METHODOLOGICAL GUIDELINES AS A SPECIFIC WAY OF DEVELOPMENT OF PRACTICE

  LEVICKÁ Jana, VACEKOVÁ Michaela: ENVIRONMENTÁLNA SOCIÁLNA PRÁCA – VÝZVA PRE SLOVENSKÚ SOCIÁLNU PRÁCU / ENVIRONMENTAL SOCIAL WORK – CHALLENGE FOR SLOVAK SOCIAL WORK

   

  Review

  ŠTANGOVÁ Erika: KOVÁČOVÁ, B. 2019. S INKLÚZIOU OD RANÉHO VEKU – DIEŤA S ODLIŠNOSŤOU A JEHO VSTUP DO KOLEKTÍVU. 1. vyd. Hliník nad Hronom: REZILIENCIA s.r.o., 100 s. ISBN 978-80-972277-5-3

 • Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb
  Vol. 1 No. 1 (2021)

   

  Articles  

  EDITORIAL

  LISÁ Dominika: PRACUJÚCA CHUDOBA NA SLOVENSKU / WORKING POVERTY IN SLOVAKIA

  LEVICKÁ Jana, BOČÁKOVÁ Oľga, VALIGURSKÁ Emma: NANÚTENÁ  SOCIÁLNA  IZOLÁCIA  A ZDRAVIE / FORCED SOCIAL INSULATION AND HEALTH

  BALOGOVÁ, Beáta, ŠARIŠAKÁ, Miriama, KNUROVSKÝ, Martin: SELF-CARE AKO JEDEN Z NÁSTROJOV PREVENCIE FORÉZNEJ SITUÁCIE V RODINE  / SELF-CARE AS ONE OF THE INSTRUMENTS FOR PREVENTION OF FORESE SITUATION IN THE FAMILY

  JAŠEKOVÁ, Nina, GALABOVÁ, Hana, MOJTOVÁ,  Martina: PRIMÁRNA PREVENCIA SYNDRÓMU CAN NA SLOVENSKU / PRIMARY  PREVENTION OF  CAN SYNDROME  IN SLOVAKIA

  LEVICKÁ, Jana, VACEKOVÁ, Michaela: MOŽNOSTI OPATOVNÉHO ETABLOVANIA PODNIKOVEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE NA SLOVENSKU  / POSSIBILITIES OF RE-ESTABLISHING CORPORATE SOCIAL WORK IN SLOVAKIA

  KODYMOVÁ, Pavla: CIKÁNSKA OTÁZKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1948-1989 / THE GYPSY QUESTION AND SOCIAL WORK IN THE CZECH LANDS IN 1948-1989

  JUSKO, Peter: VÝZNAM SOCIÁLNEJ PRÁCE ORIENTOVANEJ NA ŽIVOTNÝ SVET PRI RIEŠENÍ SOCIÁLNYCH PROBLÉMOV NA PRÍKLADE PRVEJ VLNY PANDÉMIE SARS-COV- 2 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE / THE IMPORTANCE OF WORLD-ORIENTED SOCIAL WORK IN SOLVING SOCIAL PROBLEMS ON THE EXAMPLE OF THE FIRST WAVE OF SARS-COV-2 PANDEME IN THE SLOVAK REPUBLIC

  IMROVIČ, Michal, OCHABOVÁ, Erika: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF THE PROVISION OF SOCIAL SERVICES IN SLOVAKIA / MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V KONTEXTE POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA SLOVENSKU

   

  Reviews

  BRNULA, Peter: PAVLA KODYMOVÁ – RENÁTA HONSŮ: VĚRA POHLOVÁ. SOCIÁLNÍ  PRÁCE A ŽIVOT VE  20. STOLETÍ. Praha: Karolinum. 2020 ISBN 978-80-246-4564-3                                                                                      

  VALIGURSKÁ, Emma: GUY GILBERT. 1989. BRATR VYVRŽENÝCH KŇEZ NA PAŘÍŽSKÉ PERRIFERII: Názov originálu: PRETRE CHEZ LES LOUBARDS. Vyd. 2 – Praha: Portál, 2012, 96s. ISBN: 978-80-262-013-0