RODIČOVSKÝ KONFLIKT V KONTEXTE SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ / PARENTAL CONFLICT IN THE CONTEXT OF SOCIAL PROTECTION OF CHILDREN

Authors

  • Martin Gál Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) / Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia)

Keywords:

SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ, RODIČOVSKÝ KONFLIKT , EMPIRICKÉ ZISTENIA , ODPORÚČANIA PRE PRAX , SOCIAL AND LEGAL PROTECTION OF CHILDREN , PARENTAL CONFLICT , EMPIRICAL FINDINGS , RECOMMENDATION FOR THE PRACTICE

Abstract

Abstrakt

Cieľom tohto príspevku je na základe analýzy teoretických poznatkov, empirických zistení a tiež autorových znalostí a skúseností z výkonu praxe v danej oblasti, objasniť rodičovský konflikt v kontexte sociálnoprávnej ochrany detí. Pre lepšie uchopenie témy príspevok opisuje aj legislatívne rámce sociálnoprávnej ochrany detí, a s tým súvisiace terminologické pojmy. V diskusii a závere príspevku autor porovnáva jeho vlastné postrehy a vedomosti z praxe vo vzťahu k zisteniam už realizovaných výskumov iných autorov. V tejto časti príspevku ďalej v krátkosti opisuje aj niekoľko odporúčaní pre výkon praxe v rámci SR v predmetnej oblasti.

 

Abstract

The goal of this article is to clarify parental conflict in the context of social protection of children based on the analysis of theoretical knowledge, empirical findings and also the author's knowledge and experience from the performance of practice in this field. To better grasp of this topic, the article also describes the legislative framework of social protection of children, and related terminological concepts. In the discussion and conclusion of this article, the author compares his own observations and knowledge from practice in relation to the findings of already conducted research by other authors. In this part of the article, it also briefly describes several recommendations for the performance of practice in the Slovak Republic in this area.

References

ANALYTICKÉ CENTRUM MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR. Ovplyvnil COVID-19 rozvodovosť? Komentár. Dostupné na: https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/aktuality/?eid=3350.

AUERSPERG, F.; VLASAK; T., PONOCNY, I.; Barth, A. 2019. Long-term effects of parental divorce on mental health. A metaanalysis. Journal of Psychiatric Research, 119, s. 107–115. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2019.09.011.

AURINO, E.; GIUNTI, S. 2021. Social Protection for Child Development in Crisis: A Review of Evidence and Knowledge Gaps. The World Bank Research Observer, 2021; Dostupné na: https://doi.org/10.1093/wbro/lkab007.

BEDNÁRIK, R. 2012. Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1.januáru 2012). Bratislava : IVPR, 2012. 72 s. ISBN 978-80-7138-134-1.

BEDNÁRIK, R. 2016. Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. Júlu 2016). Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2016. 63 s. ISBN 978-80-7138-228-9.

BROCK, R. L.; KOCHANSKA, G. 2016. Interparental conflict, children’s security with parents, and long-term risk of internalizing problems: A longitudinal study from ages 2 to 10. Development and Psychopathology, 28(1), 45–54. https://doi.org/10.1017/S0954579415000279.

BRUMMERT LENNINGS, H. I.; BUSSEY, K. 2017. The mediating role of coping self-efficacy beliefs on the relationship between parental conflict and child psychological adjustment. Social Development, 26(4), 753–766. https://doi.org/10.1111/sode.12241.

COLN, K. L.; JORDAN, S. S.; MERCER, S. H. 2013. A unified model exploring parenting practices as mediators of marital conflict and children’s adjustment. Child Psychiatry & Human Development, 44(3), s. 419–429. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10578-012-0336-8 .

CROCKENBERG, S. L.; LANGROCK, A. 2001. The role of emotion and emotional regulation in children's responses to interparental conflict. In Interparental Conflict and Child Development, ed. J. H. Grych and F. D. Fincham. Cambridge: Cambridge University Press. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/CBO9780511527838.007.

DeBOARD L. a kol. (2010). Interparental Conflict in Context: Exploring Relations Between Parenting Processes and Children’s Conflict Appraisals. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, vol. 39, s.163–175. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15374410903532593.

DAVIES, P. T. a kol 2002. Child emotional security and interparental conflict. Monographs of the Society for Research in Child Development, s. 1-127. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/1540-5834.00205.

DAVIES, P. T.; LINDSAY, L. L. 2004. Interparental conflict and adolescent adjustment: Why does gender moderate early adolescent vulnerability? Journal of Family Psychology, s. 160-170. Dostupné na: https://doi.org/10.1037/0893-3200.18.1.160.

DAVIES, P.T. a kol. 2006. Child adaptational development in contexts of interparental conflict over time. Child Development, Vol. 77, No. 1, s. 218 – 233. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2006.00866.x.

DAVIES, P.T.; STURGE-APPLE, M.L.; CUMMINGS, M. E. 2004. Interdependencies among interparental discord and parenting practise: the role of adult vulnerability and relationship perturbations. Development and Psychopathology, vol. 16 , s. 773–797, Dostupné na: https://doi:10.10170S0954579404004778.

DAVIES, P. T.a kol. 2016.The multiple faces of interparental conflict: Implications for cascades of children’s insecurity and externalizing problems. Journal of Abnormal Psychology, 125(5), 664–678. Dostupné na: https://doi.org/10.1037/abn0000170.

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA Z ROKU 1989. Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodnekoordinacne-stredisko/dohovor-pravach-dietata.pdf.

DOYLE, A.B., MARKIEWICZ, D. 2005. Parenting, marital conflict and adjustment from early- to mid-adolescence: mediated by adolescent attachment style? Journal of Youth and Adolescence, Vol. 34, No. 2, April 2005, s.. 97–110. Dostupné na: https://doi: 10.1007/s10964-005-3209-7.

EMERY, R. E. (1982). Interparental conflict and the children of discord and divorce. Psychological Bulletin, 92 (2), s. 310-330. Dostupné na: https://doi:10.1037/0033-2909.92.2.310 · Source: PubMed.

FRA - European Union Agency for Fundamental Rights (2017). Child-friendly justice : Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Dostupné na: https://fra.europa.eu/sk.

GRZCH, J. H.; CARDOZA-FERNANDES, S. 2001. Understanding the impact of interparental conflict on children: The role of social cognitive processes. In J. H. Grych & F. D. Fincham (Eds.). Interparental conflict and child development: theory, research, and applications. New York: Cambridge University Press. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/CBO9780511527838.008.

HESS, S. (2021). Effects of Inter-Parental Conflict on Children’s Social Well-Being and the Mediation Role of Parenting Behavior. Applied Research in Quality of Life.Volume 16, issue 6. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11482-021-10022-y.

HOSOKAWA, R.,; Katsura, T. 2017. Marital relationship, parenting practices, and social skills development in preschool children. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 11(1), s. 1–8. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13034-016-0139-y.

KARKOŠOVÁ, S. 2019. Princíp najlepšieho záujmu dieťaťa. Bratislava : Wolters Kluwer SR s.r.o., 2019. s. 47-61.ISBN 978-80-571-0139-0.

KOLDINSKÁ, K. 2002. Sociálně-právní ochrana. In: Igor TOMEŠ, et al. Sociální správa. Praha : Portál, 2002. s. 151–160. ISBN 80-7178-560-1.

KORPINEN, J.; PÖSÖ, T. 2021. Social workers views about children ́s and parents competence in child protection decision-making. Journal of Social Work. 21(4): 853-870. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1468017320940635.

KVAŠŇÁKOVÁ, L. 2011. Posudzovanie životnej situácie ohrozenej rodiny s deťmi v rámci sociálnoprávnej ochrany detí. Dizertačná práca. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. 104 s. Dostupné na: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/kvasnakova2/subor/1.pdf.

LACINOVÁ, L.; MICHALČÁKOV8, R.; JEŽEK, S. 2009. Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: Česká verze dotazníku pro adolescenty. Československá psychologie, Praha: AV ČR. (1), s. 70-85. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/274617956.

LENCZOVÁ, T. 1998. Štát v službách rodiny. Bratislava : VÚPSV, 1998. 126 s. ISBN 80-7138 096-2.

LEVICKÁ, J.; ZEMAN, K. 1999. Sociálno-právna ochrana detí a mládeže. Bratislava : SAP, 1999. 72 s. ISBN 80-88908-345.

McCOY, K. P.; GEORGE; M. R.; CUMMINGS, E. M.; DAVIES, P. T. (2013). Constructive and destructive marital conflict, parenting, and children’s school and social adjustment. Social Development, 22(4), s. 641–662. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/sode.12015.

MIČKOVÁ, Z. 2019. The relationship of trust and communication in adolescents towards parents in a post-divorce family arrangement. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. Roč. 9, č. 1 (2019), s. 81-84. ISSN 1804-7890.

MIČKOVÁ, Z. 2015. Adolescence and manifestation emotions in the family. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. Vol. 5, 2015, s. 55-58. ISSN 1804-7890. Dostupné na: http://www.magnanimitas.cz/.

ROJKOVÁ,Z.; MIČKOVÁ, Z. 2021. Komparácia fyzických a nepriamych foriem sebapoškodzovania z hľadiska motivačných a osobnostných faktorov v adolescentnom období. In: BLATNÝ,M., KVĚTON,P., JELÍNEK, M. (Eds.) 2021. Sociální procesy a osobnost 2020. Brno : Masarykova univerzita, 2021. - s. 163-170. ISBN 978-80-210-9912-8.

O’HARA, K. L.; SANDLER, I. N.; WOLCHIK, S. A.; TEIN, J.-Y. 2019. Coping in context: The effects of long-term relations between interparental conflict and coping on the development of child psychopathology following parental divorce. Development and Psychopathology, 31(5), s. 1695–1713. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0954579419000981.

TOMEŠ, I. 2001. Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub, 2001. 262 s. ISBN 80–86484–00–9.

TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál s.r.o, 2010. 440 s. ISBN 978-80-7367-680-3.

TOWLE, C. 1931. The evaluation and management of marital status in foster homes. American Journal of Orthopsychiatry, 1, s. 271–284. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1931.tb04821.x.

TRAMPOTOVÁ, O., LACINOVÁ, L. 2015. Vtahování dětí do konfliktu mezi rodiči: porovnání a kritické zhodnocení současných koncepcí. Československá psychologie 59(1). s. 57 – 70. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/275037420_VTAHOVANI_DETI_DO_KONFLIKTU_MEZI_RODICI_POROVNANI_A_KRITICKE_ZHODNOCENI_SOUCASNYCH_KONCEPCI_Children_drawn_into_the_interparental_conflict_Critical_review_and_comparation_of_contemporary_conceptions.

TROXEL, W. M.; MATTHEWS K. A. 2004. What are the costs of marital conflict and dissolution to children’s physical health? Clinical Child and Family Psychology Review, 7(1), s. 29–57. Dostupné na: https://doi.org/10.1023/b:ccfp.0000020191.73542.b0.

VÝBOR OSN PRE PRÁVA DIEŤAŤA. 2013. Všeobecný komentár č. 14 o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho alebo jej najlepšieho záujmu (General comment No. 14 - 2013 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration). Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/dokumenty/gc-14.pdf.

Zákon č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupné na: https://www.zakonypreludi.sk.

Zákon č. 305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálne j kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupné na: https://www.zakonypreludi.sk.

Published

2022-06-30