PRAKTICKÉ UCHOPENIE METAANALÝZY V SOCIÁLNYCH VEDÁCH / PRACTICAL GRASP OF META-ANALYSIS IN SOCIAL SCIENCES

Authors

  • Michaela Vaceková Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) / Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) https://orcid.org/0000-0002-3932-1739
  • León Richvalský Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) / Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) https://orcid.org/0000-0003-3592-5495

Keywords:

METAANALÝZA , KVANTITATÍVNA VÝSKUMNÁ METÓDA , PRACTICKÉ UCHOPENIE , META-ANALYSIS , QUANTITATIVE RESEARCH METHOD , PRACTICAL GRASP

Abstract

Abstrakt

Vedecké poznanie v ktorejkoľvek oblasti je založené na dobrej znalosti a orientácií v spektre výskumných metód. Rozmanitosť a početnosť výskumných metód môže sťažovať výber správneho prístupu a metódy. V súvislosti s nárastom realizovaných štúdií, ktoré so sebou prinášajú množstvo výskumných zistení, je jednou z pomerne využívaných metód práve metaanalýza, ktorej cieľom je integrovať závery individuálnych štúdií zaoberajúcich sa rovnakou problematikou (Glass, 1976). Metaanalýza, nazývaná aj ako kvantitatívna výskumná syntéza, je účinným prístupom k sumarizácii a porovnávaniu výsledkov z empirickej literatúry (Card, 2012). V súvislosti s tým, že v slovenskom prostredí absentuje metodologické uchopenie a objasnenie metaanalýzy si autori príspevku kladú za cieľ teoreticky objasniť, a na základe praktických príkladov priblížiť využitie metaanalýzy v spoločenskovedných výskumoch. Príspevok má charakter teoretickej štúdie, v ktorej sa autori zameriavajú na teoretické objasnenie metaanalýzy a jej praktické uchopenie, čo považujú za užitočné pre začínajúcich výskumníkov.

 

Abstract

Scientific knowledge in any field is based on appropriate knowledge and orientation in the spectrum of research methods. The diversity and multiplicity of research methods can make it difficult to choose the right approach and method. In connection with the increase of realized studies, which bring with them a number of research findings, one of the relatively used methods is meta-analysis, the aim of which is to integrate the conclusions of individual studies dealing with the same issues (Glass, 1976). Meta-analysis, also called quantitative research synthesis, is an effective approach to summarizing and comparing results from the empirical literature (Card, 2012). In connection with that in the Slovak environment absent methodological grasp and clarification of meta-analysis, the authors decided to clarify theoretically, and on the basis of practical examples to approach the use of meta-analysis in social science research. The paper has the character of a theoretical study which is focus on the theoretical explanation of the meta-analysis and its practical grasp, which they consider useful for beginning researchers.

References

BAČÍKOVÁ, M., A. JANOVSKÁ. 2018. Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu. Sprievodca pre študentov učiteľstva. [online]. Košice: ŠafárikPress. 154 s. ISBN 978-80-8152-695-4. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/331088374_ZAKLADY_METODOLOGIE_PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKEHO_VYSKUMU_Sprievodca_pre_studentov_ucitelstva.

BASTIAN, Hilda. 2014. 5 key things to know about meta-analysis. Scientific American. [online]. Dostupné na: http://blogs.scientificamerican.com/absolutely-maybe/5-key-things-to-know-about-meta-analysis/.

BODNÁROVÁ, Lea. 2012. Kontrola validity kvalitatívnych štúdií – Systematický prehľad. Československá psychologie. [online]. 2012. 56(3): 232-240. Dostupné na: https://kramerius.lib.cas.cz/search/nimg/IMG_FULL/uuid:fb9cd7b6-0302-4490-b896-b96689a9b4a5.

CARD, Noel A. 2012. Applied Meta-analysis for Social Science Research. New York: Guilford Press. 377 s. ISBN 9781609184995.

DÁTOVÝ ARCHÍV SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV. 2022. [online]. [cit. 11.6.2022]. Dostupné na: http://www.sociologia.sav.sk/old/archiv/.

FAU, Christian y NABZO, Solange. 2020. Metaanálisis: bases conceptuales, análisis e interpretación estadística. Revista Mexicana de Oftalmología. [online] 94 (6), pp. 260-273. Epub 25-Jun-2021. ISSN 2604-1227. https://doi.org/10.24875/rmo.m20000134.

GLASS, Gene V. 1976. Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research. Educational Researcher. [online] 5 (10), pp. 3–8. Dostupné na: https://doi.org/10.2307/1174772.

GLASS, G. V., M. L. SMITH. 1979. Meta-Analysis of Research on Class Size and Achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis. [online] 1 (1), pp. 2-16. Dostupné na: https://www.classsizematters.org/wp-content/uploads/2016/09/Glass-and-Smith.pdf.

HANÁK, Róbert. 2016. Dátová analýza pre sociálne vedy. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2016. 151 s. Dostupné na: https://www.researchgate.net/profile/Robert-Hanak/publication/324984692_DATOVA_ANALYZA_PRE_SOCIALNE_VEDY/links/5af03cb2458515f599846a86/DATOVA-ANALYZA-PRE-SOCIALNE-VEDY.pdf.

HEDGES, L. V., I. OLKIN. 1985. Statistical methods for meta-analysis. Journal of Educational Statistics. [online]. 1985, 20(1). San Diego, CA: Academic Press. DOI: 10.2307/1164953. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/216811655_Statistical_Methods_in_Meta-Analysis.

HENDL, Jan. 2012. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0200-4.

NASVYTIENĖ, Dalia. LAZDAUSKAS, Tomas. 2021. Temperament and Academic Achievement in Children: A Meta-Analysis. In: European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 11, no. 3: 736-757. DOI: https://doi.org/10.3390/ejihpe11030053.

NOVOTNÁ, H., ŠPAČEK, O., ŠŤOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ, M. (eds.). 2019. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK. 495 s. ISBN 978-80-7571-025-3.

ONDREJKOVIČ, Peter. 2017. Kapitoly z metodológie výskumu v sociálnych vedách. Levice: Client Service s.r.o. 300 s. ISBN 978-80-972661-0-3.

OVERVIEW. 2022. [online]. [cit. 11.6.2022]. Dostupné na: https://www.mdpi.com/about.

SALTERS-PEDNEAULT, Kristalyn. 2022. The Role of Meta-Analysis in Scientific Studies. [online]. Dostupné na: https://www.verywellmind.com/definition-of-meta-analysis-425254.

SMITH, M. L., GLASS, G. V., MILLER. T. I. 1980. The Benefits of Psychotherapy. Baltimore, MD: John Hopkins University Press. 269 p. ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0801823527.

SVERKE, Magnus, et al. 2019. A Meta-Analysis of Job Insecurity and Employee Performance: Testing Temporal Aspects, Rating Source, Welfare Regime, and Union Density as Moderators. In: International Journal of Environmental Research and Public Health 16, no. 14: 2536. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16142536.

Published

2022-06-30