SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE, NEBO ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK? DISKUZE KE VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V LETECH 1918–1938 / SOCIAL CARE WORKER, OR HEALTH AND SOCIAL WORKER? A DISCUSSION ON SOCIAL WORKERS' EDUCATION IN 1918-1938

Authors

Keywords:

SOCIÁLNÍ PRÁCE, DĚJINY, VZDĚLÁVÁNÍ, ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, ROCKEFELLEROVA NADACE, VYŠŠÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE V PRAZE, MASARYKOVA STÁTNÍ ŠKOLA ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, ŠTEFÁNIKŮV ÚSTAV V TURČIANSKÉM SV. MARTINĚ, SOCIAL WORK, HISTORY, EDUCATION, CZECHOSLOVAK RED CROSS, ROCKEFELLER FOUNDATION, HIGHER SCHOOL OF SOCIAL CARE IN PRAGUE, MASARYK STATE SCHOOL OF HEALTH AND SOCIAL CARE, ŠTEFÁNIK INSTITUTE IN TURČIANSKÝ SV. MARTIN

Abstract

Abstrakt

Příspěvek vznikl na základě historiografického výzkumu archivních materiálů vzniklých z aktivit Mezinárodního Červeného kříže, Rockefellerovy nadace, Vyšší školy sociální péče v Praze,  Štefánikova ústavu v Turčianském sv. Martině, Masarykovy státní školy zdravotní a sociální péče a textů dobových periodik, která o významných aktivitách z této oblasti informovala širokou čtenářskou obec. Historická sonda je věnována vzdělávání sociálních pracovníků na území bývalého Československa mezi lety 1918 a 1938. Konkrétně pak dobové diskuzi o tom, zda má být vzdělávání sociálních pracovníků realizováno ve dvou typech vzdělávacích plánů, a to pro sociální péči a pro zdravotní péči zvlášť, či v jednotném pro oblast sociálně zdravotní péče.

 

Abstract

The paper is based on historiographical research of archival materials arising from activities of the International Red Cross, the Rockefeller Foundation, the Higher School of Social Care in Prague, the Štefánik Institute in Turčianský sv. Martin, the Masaryk State School of Health and Social Care and texts from contemporary periodicals that informed the general public about important activities in the field. The historical probe is devoted to the education of social workers in the former Czechoslovakia between 1918 and 1938. Specifically, it focuses on the contemporary discussion about whether the training of social workers should be implemented in two types of curricula, i.e. for social care and for health care separately, or in a single curriculum for social and health care.

 

References

let existence OSP. 1931. Praha: Organizace sociálních pracovnic.

Amerikán: národní kalendář na rok. 1937. Chicago: Aug. Geringer, 60(1).

Anketa o výchově sociálních pracovnic. 1930. Praha: OSP nákladem vlastním.

BENJAMIN, B. 2001. First Steps: the Rockefeller Foundation in Early Czechoslovakia. East European Quarterly, 35(3), 259-308.

Časopis lékařů českých. 1939. Praha: Vinc. J. Schmied. 03.03.1939, 78(9), 235-239.

Československá republika. 1928. Praha: Státní tiskárna v Praze, 3.5.1928, 249(105).

Československá republika. 1929. Praha: Státní tiskárna v Praze, 3.5.1929, 250(105).

Český svět: illustrovaný čtrnáctidenník. 1922. Praha: Karel Hipman, 25.5.1922, 18(35).

Garrigue Masaryk, Charlotte (1850-1923). [online]. [17. 10. 2021]. Dostupné z: https://digital.janeaddams.ramapo.edu.

HAVLÍČEK, F. 1924. Stavba státních budov 1922-23. Ročenka Československé republiky. Praha: [s.n.], 3(1), 163-166.

HEGAR, R. L. 2013. The Masaryks of Czechoslovakia: Contributions in Sociology, Social Welfare and Politics. Journal of Sociology and Social Welfare [online], 40(2), 41–62 [17. 10. 2021]. Dostupné z: www.scholarworks.wmich.edu/jssw/.

HYNEK, K. 1927. Feuilleton. Praktický lékař: časopis pro další vzdělávání lékařů. Praha: Mladá generace lékařů, 20.09.1927, 7(18), 701.

Ja. 1922. Martinské slavnosti. Základní kámen ústavu Štefánikova – valná hromada Slovenské Matice, Lidové noviny. Brno: Vydavatelské družstvo Lidové strany v Brně, 10.8.1922, 30(397, ranní vydání).

KAFKA, J. 1926. Domácí vševěd: ilustrovaný slovník vědomostí ze všech oborů domácího hospodářství, rodinného a společenského života. V Praze: Šolc a Šimáček, 1925-1926. sv. Díl 3., s. 514-515.

KLÍMA, S. 1926. Osvobozené Slovensko. Praha: J. Otto.

KODYMOVÁ, P, HONSŮ, R. 2019. Věra Pohlová, Sociální práce a život ve 20. století. Praha: Karolinum.

KOSE, J. Vzácná žena. 1922. Zprávy Československého Červeného kříže. Praha: Československý Červený kříž, 20.6.1922, 2(6), 200-203.

LEVICKÁ, J, 2018. Prínos Ústavu M. R. Štefánika ku vzdelávaniu sociálnych pracovníkov na Slovensku. Sociální práce/Sociálna práca, 18(5), 35-51.

MASARYKOVÁ, A., ŠMAKALOVÁ, I. 1935. Československý Červený kříž. V Praze: Československý Červený kříž.

Našinec. 1917. Olomouc: Josefina Černochová. 4.7.1917, 53(151).

Padesát roků života Alice Masarykové. 1929. Československá republika. Praha: Státní tiskárna v Praze, 3.5.1929, 250(105).

Pracovnice péče sociální a sociálně zdravotní. 1929-1936. In: Masarykova akademie práce. Československá vlastivěda. Praha: Sfinx, 1929-1936. sv. 2, 533–537.

SKALÁK, V. 1925 Věstník Masarykovy ligy proti tuberkulose. Praha: Masarykova liga proti tuberkulose, 20.6.1925, 6(7), 127.

SKILLING, H., G. 2001.Matka a dcera, Charlotta a Alice Masarykovy. Praha: Gender Studies.

Sociální pracovnice. 1933. In: Zdravotnická ročenka československá. Praha: Piras, 1933, 5(1), 258-259.

Státní škola pro zdravotně sociální sestry ve Státním zdravotním ústavu v Praze. 1931. Československá republika. Praha: Státní tiskárna v Praze, 17.04.1931, 252(91).

ŠÁRECKÁ, M. 1922. Mezinárodní služba sociální. Ženské listy: Časopis pro záležitosti žen a dívek českoslovanských. Praha: F. A. Urbánek, 30.5.1922, 50(5), 59-60.

ŠINDELÁŘOVÁ. 1928. L'infirmière visiteuse. Věstník Masarykovy ligy proti tuberkulose. Praha: Masarykova liga proti tuberkulose, 6.3.1928, 9(3).

ŠMAKAL. F., ŠOLTÉSOVÁ. E. M. 1935. Zprávy Československého Červeného kříže. Praha: Československý Červený kříž, 5.1.1935, 15(1), 4-5.

ŠOLTÉSOVÁ, E. M. 1932. K sedemdesiatke velkého dobrodicu žien in: ZVĚŘINOVÁ, Ž. Sborník Vesny. Brno: Vesna, 23-27.

ŠPATENKOVÁ, N. 2001. Alice Masaryk (1879–1966) - Czechoslovakia. Historical portraits of important European leaders in social work. European Journal of Social Work, Oxford University Press. 4(11), 303-311.

The Rockefeller Foundation. [online]. [13. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.rockefellerfoundation.org/about-us/our-history/.

Úchylná mládež. 1938. Časopis pro výzkum a výchovu mládeže slabomyslné, hluchoněné, slepé, mravně vadné a zmrzačelé. Praha: Spolek pro péči o slabomyslné. 07.04.1938, 14 (3-4).

Věstník Společnosti Moravského hygienického musea. 1928. Brno: Společnost Moravského hygienického musea, 1(6).

Věstník Masarykovy ligy proti tuberkulose. 1921. Praha: Masarykova liga proti tuberkulose, 5.1.1921, 2(1).

VICKERS, E.D. 1999. Frances Elisabeth Crowell and the Politics of Nursing in Czechoslovakia after the First World War. Nursing History Review. 7(1), 67-96.

ZAORALOVÁ, R., KUTNOHORSKÁ, J., MIKŠOVÁ, Z. 2016. United States share in the reorganization of the Czech nursing school in Prague in 1920-1923. Profese online. 9. 33-41. 10.5507/pol.2016.010.

Zprávy Československého Červeného kříže. 1925. Praha: Československý Červený kříž, 1.1.1925, 5(1).

Zprávy Československého Červeného kříže. 1935. Praha: Československý Červený kříž, 1.7.1935, 15(7).

Published

2022-12-31