EXISTOVALA NA SLOVENSKU SOCIÁLNO-VÝCHOVNÁ TERAPIA? / DOES SOCIAL-EDUCATIONAL THERAPY EXIST IN SLOVAKIA?

Authors

  • Jana Levická Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) / Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) https://orcid.org/0000-0002-4225-5162

Keywords:

SOCIÁLNO-VÝCHOVNÁ TERAPIA, MÁRIA KRAKEŠOVÁ-DOŠKOVÁ, PRÍPADOVÁ SOCIÁLNA PRÁCA, SOCIAL-EDUCATIONAL THERAPY, SOCIAL CASE WORK

Abstract

Abstrakt

V rámci Československej republiky sme sa od jej vzniku, v roku 1918, stretávali s postupnou tvorbou jednotného konceptu vzdelávania v sociálnej práci, pričom jasne dominoval prístup ukotvený v prípadovej sociálnej práci. V tomto kontexte  sa po roku 1990 začal vyzdvihovať Krakešovej koncept psycho-sociálno-výchovnej terapie. V českej odbornej literatúre je spomínaná problematika dostatočne rozpracovaná s tým, že sa poukazuje na aplikáciu tohto prístupu, predovšetkým v Prahe a neskôr v Ostrave. Aplikácia teórie vypracovanej Krakešovou-Doškovou v slovenskom prostredí sa predpokladá, ale nie je potvrdená žiadnou odbornou expertízou. Viaceré novšie tvrdenia viažuce sa k osobe a dielu Marie Krakešovj-Doškovej majú podobu skôr ideálu ako faktu. Primárnym cieľom príspevku je preto kritická reflexia pohľadu na prínos Krakešovej-Doškovej k rozvoju prípadovej sociálnej práce s fokusom na slovenské prostredie.

 

Abstract

In the Czechoslovak Republic, since its establishment in 1918, we have encountered the gradual creation of a unified concept of education in social work, while the approach anchored in case-based social work clearly dominated. In this context, Krakeš's concept of psycho-social-educational therapy began to be highlighted after 1990. In the Czech professional literature, the mentioned issue is sufficiently elaborated, with the fact that the application of this approach is pointed out primarily in Prague and later in Ostrava. The application of the theory developed by Krakešová-Došková in the Slovak environment is assumed, but is not confirmed by any professional expertise. Several more recent claims related to the person and work of Maria Krakešová-Došková have the form of an ideal rather than a fact. The primary goal of the paper is therefore a critical reflection on the contribution of Krakešová-Došková to the development of social case work with a focus on the Slovak environment.

 

References

BALOGOVÁ, Beáta. 2016. Metodologické inšpirácie rodinnej terapie Virginie Satirovej pre socioterapiu. In: Journal socioterapie. 2(1-2): 6-9.

BALOGOVÁ, Beáta. Socioterapia v sociálnej práci. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

BALOGOVÁ, B.. HAMADEJ, M., PÍŽOVÁ, L 2018. (Socio)terapie v sociálnej práci – nejednoznačný teoretický koncept . In: Kontakt, XX(3): 301-310.

BOSÁ, Monika. 2016. Metodologické aspekty feministickej terapie ako inšpirácia pre socioterapiu v sociálnej práci. In: Journal socioterapie. 2(1-2):24-27.

BRNULA, P., KODYMOVÁ, P, MICHELOVÁ, R. 2014. Marie Krakešová. Priekopníčka teórie sociálnej práce v Československu. Bratislava: IRIS, ISBN 9788089726004.

CHARVÁTOVÁ, Dagmar. 1987. Metody sociální práce I. pro střední školy sociálně právní. 4. vyd. Praha : SPN. 148 s. R. č. 14-219-87.

GARRAGHAN , G. J. 1946. Guide to Historical Method. New York: Fordham University Press

KLIMENTOVÁ, Eva. 2013. Sociální práce: teorie a metody I : studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s.50-59. ISBN 978-80-244-3439-1.

KODYMOVÁ, Pavla. 2015. Historie české sociální práce v letech 1918-1948. Praha: Univerzita Karlova, ISBN 978-80-246-2256-9.

KRAKEŠOVÁ, M., KODYMOVÁ, P., BRNULA, P. 2019 Sociální kliniky. Z dejin sociální práce a sociálního školství. Praha: Univerzita Karlova, ISBN: 9788024643007.

KRAKEŠ, J., KRAKEŠOVÁ-DOŠKOVÁ, M. 1934. Sociální případ. Praha: Organisace sociálních pracovnic.

KRAKEŠOVÁ-DOŠKOVÁ, Marie. 1946. Psychogenese sociálních případů. O vzniku sociální úchylnosti. Praha: Nakladatelstí Nová Osvěta v Praze.

KRAKEŠOVÁ-DOŠKOVÁ, Marie. 1948. Úvod do prakse na sociálních klinikách. 1.vyd., Sociální fakulta VŠPS, 1948.

KRAKEŠOVÁ, Marie. Výchovná sociální terapie 1. díl. Organizační a tiskové oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, 1973. ISBN neuvedené.

KRAKEŠOVÁ, Marie. Výchovná sociální terapie 2. díl. Organizační a tiskové oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, 1973. ISBN neuvedené.

KRÁLÍK, J. 1986. Lázně Toušeň- Známí rodáci [online]. [2022-10-10]. Dostupné z: http://www.laznetousen.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2007100011#mkrake.

KVAŠŇÁKOVÁ, L. 2016. Potenciál rodinných centier ako priestoru pre výkon socioterapie s ohrozenými rodinami. In: Journal socioterapie [onine]. II.( 1,2): 17-21. [2022-9-11]. Dostupné z: http://socialnapraca.weebly.com/268asopis-socioterapia.html.

LEE, P. R. 1923. A study of social treatment. The Family, IV(8):191-198. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/104438942300400801.

LEVICKÁ, J., K. LEVICKÁ, K. Prípadová sociálna práca – zrod a rozvoj. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN: 978-80-7435-574-3.

LEVICKÁ, Jana. 2002. Metódy sociálnej práce. Trnava: FZaSP TU. ISBN: 80-89074-38-3.

LEVICKÁ, Jana. 2008. Na ceste za klientom. Trnava: Oliva. ISBN: 978-80-89332-03-8.

MÁTEL, Andrej. 2013. Metódy a prístupy v sociálnej práci. Nitra: FSVaZ UKF; 2013.

MÁTEL, A., HARDY, M. , BACHYNCOVÁ GIERTLIOVÁ , D. 2015. Teórie sociálnej práce a metódy sociálnej práce II. m.n: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce. ISBN 978-80-971445-7-9.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0211-0.

NAVRÁTIL, Pavel. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001,s.43-48. ISBN 80-903070-0-0. Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/ uuid:e2fb3600-029e-11e4-9789-005056827e52.

NAVRÁTIL, KŘÍČKOVÁ. 2020. Vybrané přístupy v sociální práci. In: Is.muni [online]. [2022-10-25]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1423/podzim2016/SPR703/um/ TMSP_22_10_2016.pdf?fbclid=IwAR3Tg3Voqm0cQsuRuQT_ZMRIxLnn4z3LN0kvgRuk0wT331OZxSukqSzJylQ.

NOVOTNÁ, Věra a Věra SCHIMMERLINGOVÁ. 1992. s.31-33. Sociální práce její vývoj a metodické postupy. Praha: Univerzita Karlova. ISBN 80-7066-483-5.

SOTONIAKOVÁ, Eva. 2005. Teorie a metody sociální práce. Ostrava: FF OSU. ISBN 60-7368-118-8.

ŠLOSÁR, Dušan a kol. 2017. Teórie sociálnej práce a vybrané klientske skupiny. Košice: FF UPJŠ, ISBN:978-80-8152-577-3.

ŠOLTÉSOVÁ, D. , BOSÁ, M., BALOGOVÁ, B. 2016. Socioterapia a jej vymedzenie. Journal socioterapie. 2015;1(1):9–16.

WOODS, M.E. HOLLIS,F. 1990. Casework – a psychosial therapy. New York: McGraw-Hill.

Published

2022-12-31