CHARITATÍVNO-SOCIÁLNA ČINNOSŤ MANŽELOV FRANTIŠKY A DIONÝZA ANDRÁSSYOVÝCH / CHARITABLE AND SOCIAL ACTIVITY OF FRANTIŠKA AND DIONÝZ ANDRÁSSY

Authors

  • Michaela Vaceková Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) / Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) https://orcid.org/0000-0002-3932-1739
  • Jana Levická Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) / Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) https://orcid.org/0000-0002-4225-5162

Keywords:

MANŽELIA ANDRÁSSYOVCI, CHARITATÍVNO-SOCIÁLNA ČINNOSŤ, DEJINY, SOCIÁLNA PRÁCA, THE ANDRÁSSY COUPLE, CHARITABLE AND SOCIAL ACTIVITY, HISTORY, SOCIAL WORK

Abstract

Abstrakt

Dejiny sociálnej práce sú úzko prepojené s charitatívnou činnosťou predovšetkým tzv. vyšších sociálnych vrstiev, príslušníci, ale hlavne príslušníčky ktorých mali dostatok finančných prostriedkov, sociálnych kontaktov a primerané vzdelanie, aby vedeli charitatívnu činnosť plánovať a organizovať. Na  základoch tejto činnosti sa postupne rozšíril okruh sociálnych problémov, na ktoré bola zacielená sociálno-charitatívna pomoc, ktorá sa v 19. storočí začala postupne profesionalizovať a premieňať na sociálnu prácu. Cieľom príspevku je priblížiť pohľad na charitatívno-sociálnu činnosť manželov Andrássyových.

 

Abstract

The history of social work is closely linked to charitable activity, particularly those undertaken by members of higher social classes, but particularly by female members, who had the necessary financial means, social connections, and educational background to be able to plan and coordinate charitable activity. Based on this activity, social-charitable aid's focus progressively widened to include a wider range of social issues, and in the 19th century, social work started to take on a professional identity of its own. The aim of the article is to give readers a deeper look at the Andrássys' charitable and social activity.

 

References

BARCZI, Július. 2007. NON VIDERI SED ESSE! Dionýz a Františka Andrássyovci I. [online]. [2007- 09- 08]. Dostupné na:

http://www.inforoznava.sk/vsetky-clanky/non-videri-sed-esse-dionyz-a-frantiskahttp://www.inforoznava.sk/vsetky-clanky/non-videri-sed-esse-dionyz-a-frantiska-andrassyovci-iandrassyovci-i.

GYÖRGY, Tibor. 2006. Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí. Rožňava: Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar. ISBN 80-8060-170-4.

HOLEČKOVÁ, Sylvia. 2021. Františka Andrássyová – obklopená láskou, obdarená dobročinnosťou. [online]. Rožňava: Banícke múzeum. [2022-10-12]. Dostupné na: https://www.banmuz.sk/galerie/clanky-a-aktivity/373-frantiska-andrassyova-obklopena-laskou-obdarena-dobrocinnostou.

KALINOVÁ, M. 2013. Sociálno-charitatívna činnosť Františky Andrássyovej. Bakalárska práca. Trnava: FZaSP TU v Trnave.

LÖRINČÍKOVÁ, Silvia. 2014. Podnikateľské aktivity rodu Andrássyovcov v oblasti baníctva a hutníctva v 19.storočí. Dizertačná práca. Bratislava.

ŠTEFANČA, Peter. 2009. Banícke železiarne rodiny Andrássyovcov. Rožňava: Roven ISBN 978-80-89168-31-6.

Archívne zdroje:

Šk. č. I/1, Archív Dionýza a Františky Andrássyovcov, SNM – Múzeum Betliar.

Šk. č. I/9b, Archív Dionýza a Františky Andrássyovcov, SNM – Múzeum Betliar.

Šk. č. I/6, Archív Dionýza a Františky Andrássyovcov, SNM – Múzeum Betliar.

Šk. č. I/25, Archív Dionýza a Františky Andrássyovcov, SNM – Múzeum Betliar.

Šk. č. I/94, Archív Dionýza a Františky Andrássyovcov, SNM – Múzeum Betliar.

Šk. č. I/168, Archív Dionýza a Františky Andrássyovcov, SNM – Múzeum Betliar.

Šk. č. I/14156, Archív Dionýza a Františky Andrássyovcov, SNM – Múzeum Betliar.

Šk. č. II/13, Archív Dionýza a Františky Andrássyovcov, SNM – Múzeum Betliar.

Šk. č. II/14, Archív Dionýza a Františky Andrássyovcov, SNM – Múzeum Betliar.

Published

2022-12-31