VPLYV ZNEČISTENÉHO OVZDUŠIA NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE S DÔRAZOM NA CITLIVÉ SKUPINY / IMPACT OF AIR POLLUTION ON HUMAN HEALTH WITH EMPHASIS ON SENSITIVE GROUPS

Authors

  • Veronika Basta Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / Ministry of Environment of the Slovak Republic

Keywords:

ZNEČISTENÉ OVZDUŠIE, CITLIVÉ SKUPINY, ENERGETICKÁ CHUDOBA, POLLUTED AIR, SENSITIVE GROUPS, ENERGY POVERTY

Abstract

Abstrakt

Znečistenie ovzdušia nás ovplyvňuje rôznymi spôsobmi, avšak seniori, deti, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia sú naň oveľa citlivejší. Deti a dospievajúci sú obzvlášť zraniteľní, pretože ich telá, orgány a imunitný systém sa ešte len vyvíjajú. Znečistenie ovzdušia poškodzuje zdravie v detstve a zvyšuje riziko chorôb v neskoršom veku. Pritom oni sami môžu urobiť len málo preto, aby sa ochránili alebo aby ovplyvnili politiku kvality ovzdušia. Navyše, ľudia postihnutí energetickou chudobou v zlej sociálnej situácii majú často zlý prístup k teplu, podlomené zdravie a horší prístup ku kvalitnej lekárskej starostlivosti, čím sa zvyšuje ich zraniteľnosť.

Abstract

Air pollution affects us in different ways, but seniors, children, pregnant women and chronically ill people are much more sensitive. Children and adolescents are particularly vulnerable because their bodies, organs and immune systems are still developing. Air pollution damages childhood health and increases the risk of disease later in life. Yet they themselves can do little to protect themselves or to influence air quality policy. In addition, people affected by energy poverty in a poor social situation often have poor access to heat, poor health and poorer access to quality medical care, which increases their vulnerability.

References

ACEA. 2023. Report - Vehicles in use, Europe 2023. [online]. Dostupné na: https://www.acea.auto/publication/report-vehicles-in-use-europe-2023/. Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied, SAV. 52 s. Dostupné na: https://www.prog.sav.sk/wp-content/uploads/Energeticka-Chudoba.pdf .

DOKUPILOVÁ, Dušana. GERBERY, Daniel. 2023. Hĺbková štúdia energetickej chudoby. [online]. Dostupné na: https://www.prog.sav.sk/wp-content/uploads/Energeticka-Chudoba.pdf

FUKSA, Martin. PONEC, Martin. 2019. Inverze 1989. Vydal: Temory z.s. 220 s. Dostupné na: https://www.inverze89.cz/.

MUDWAY, Ian. 2022. London´s Air: The 70th Anniversary of the Great London Smog, Gresham College, [online]. Dostupné na: https://www.gresham.ac.uk/watch-now/londons-air

ROWELL, A., TERRY M.E. a DEARY M.E. 2021. Comparison of diffusion tube–measured nitrogen dioxide concentrations at child and adult breathing heights: who are we monitoring for?. Air Quality, Atmosphere & Health (2021) 14:27–36. [online]. Dostupné na: https://link.springer.com/article/10.1007/s11869-020-00909-4 .

Published

2023-12-31