BÝVANIE AKO SOCIÁLNY DETERMINANT ZDRAVIA A BLAHOBYTU MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT / HOUSING AS A SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH AND WELL-BEING MARGINALIZED ROMA COMMUNITIES

Authors

  • Michaela Vaceková Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) / Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) https://orcid.org/0000-0002-3932-1739
  • León Richvalský Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) / Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) https://orcid.org/0000-0003-3592-5495
  • Zuzana Strculová Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) / Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) https://orcid.org/0000-0001-8690-7997

Keywords:

MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY, BÝVANIE, PROGRAMY NA PODPORU BÝVANIA, MARGINALIZED ROMA COMMUNITIES, HOUSING, HOUSING SUPPORT PROGRAMS

Abstract

Abstrakt

Právo na primerané a dôstojné bývanie je jedným zo základných ľudských práv. Medzi alarmujúce sociálne problémy slovenských Rómov v súčasnosti patria preľudnené rómske obydlia s nevyhovujúcimi životnými podmienkami. Prístup k bezpečnému, kvalitnému a podpornému bývaniu predstavuje jeden z najvplyvnejších sociálnych determinantov zdravia. Príspevok poukazuje na problematiku bývania marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Na základe analýzy dokumentov je cieľom príspevku poukázať na možnosti riešenia problematiky bývania v tomto prostredí. Zistenia poukazujú na potrebu dlhodobého komplexného a systematického riešenia problematiky bývania v rómskych komunitách na Slovensku.

Abstract

The right to adequate and dignified housing is one of the basic human rights. Among the alarming social problems of the Slovak Roma at present are overpopulated Roma dwellings with unsatisfactory living conditions. Access to safe, quality and supportive housing is one of the most influential social determinants of health. The paper points to the issue of housing for marginalized Roma communities in Slovakia. Based on the analysis of the documents, the aim of the contribution is to point out the possibilities of solving the problem of housing in this environment. The findings point to the need for a long-term comprehensive and systematic solution to the issue of housing in Roma communities in Slovakia.

References

BELÁK, Andrej. 2020. Úrovne podmienok pre zdravie a zdravotné potreby vo vylúčených rómskych osídleniach na Slovensku (Záverečná správa zo vstupného merania hodnotenia a systematického stanovenia potrieb cieľových lokalít Národného projektu Zdravé komunity 2A). 132 s. [online]. Dostupné na: https://www.zdraveregiony.eu/wp-content/uploads/2018/04/ZK_potreby_e-verzia.pdf.

BOČÁKOVÁ, O., LEVICKÁ, J., KUBÍČKOVÁ, D., VACEKOVÁ, M. 2023. Environmental Factors Affecting the Health of the Roma Community. In: The importance of social and health intervention in the line of managing the consequences of global crises and strengthening the quality of life (scientific studies). 1. vyd. Bački Petrovac: Slovački izdavački centar. ISBN 978-86-7103-601-6. s. 15-25.

EUROPEAN PUBLIC HEALTH ALLIANCE (EPHA). 2022. The Impact of Residential Heating and Cooking on Air Quality in Europe: The Health Argument for Clean Heating and Cooking. Brussels: European Public Health Alliance. [online]. Dostupné na: https://epha.org/wp-content/uploads/2022/03/epha-position-paper-clean-heating.pdf.

FRICKÝ, V. A ONDRAŠIKOVÁ, F. 2021. Metodika sociálnej práce v rámci svojpomocnej výstavby domov. Prešov: Projekt DOM.ov. 46 s. ISBN 978-80-973838-6-2.

HARPER, K., STEGER, T., FILČÁK, R. 2009. Environmental justice and Roma communities in Central and Eastern Europe. Environmental Policy and Governance, 19(4) 251-268. DOI: 10.1002/eet.511. [online]. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/227519838_Environmental_justice_and_Roma_communities_in_Central_and_Eastern_Europe.

LIU, J., DIETZ, T., CARPENTER, S. R., ALBERTI, M., FOLKE, C., MORAN, E., PELL, A.N., DEADMAN, P., KRATZ, T., LUBCHENCO, J., OSTROM, E., OUYANG, Z., PROVENCHER, W., REDMAN, C.L., SCHNEIDER, S.H., TAYLOR, W.W. 2007. Complexity of Coupled Human and Natural Systems. Science 317(5844):1513-6. DOI: 10.1126/science.1144004. PMID: 17872436. [online]. Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17872436/.

MAČÁKOVÁ, S., SMATANOVÁ, K., KUTAŠ, S., VAVRINČÍK, M., GONDOVÁ, V., ZELIZŇAKOVÁ, E. 2014. Krok za krokom - Z Chatrče do 3E domu. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj. 27 s. [online]. Dostupné na: https://etp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Krok-za-krokom-SK-web-FINAL.pdf.

MARKOVIČ, F. a Ľ. Plachá. 2022. Príjmy a životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách: Vybrané ukazovatele zo zisťovania EU SILC_MRK 2020. Bratislava: ÚSVRK. 104 s. ISBN: 987-80-974379-1-6.

ONDRAŠIKOVÁ, Františka a Katarína, ŠIŇANSKÁ. 2020. Analýza vykonávania sociálnej práce v oblasti bývania, zameranej na klientov z marginalizovaných rómskych komunít. Prešov: Projekt DOM.ov. 62 s. ISBN 978-80-973838-0-0.

RAVASZ, Á., KOVÁCS, Ľ., MARKOVIČ, F. 2020. Atlas Rómskych komunít 2019. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV. 93 s. ISBN 978-80-224-1874-4. [online]. Dostupné na: https://www.institutmatejabela.sk/_files/ugd/1a16af_0d81d887ecb3421bb8b19728c82c980f.pdf.

ROMA HEALTH NETWORK (RHN) a EUROPEAN PUBLIC HEALTH ALLIANCE (EPHA). 2022. Roma health and housing: filling in the gaps: A Policy Paper by the Roma Health Network. 28 s. [online]. Dostupné na: https://epha.org/wp-content/uploads/2022/10/roma-housing-and-health--rhn2022.pdf.

SOLAR, O., IRWIN, A. 2010. A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health. Social Determinants of Health Discussion Paper 2, Geneva: World Health Organization.

SZOLGAYOVÁ, E., RICHVALSKÝ, L., VACEKOVÁ, M., STRCULOVÁ, Z., HORVÁTH, P., MACHYNIAK, J. 2023. Tematické zisťovanie: Komplexná evaluácia programov podpory bývania v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Bratislava: Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 109 s. ISBN: 978-80-974655-1-3. [online]. Dostupné na: https://www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/narodny-projekt-monitorovanie-a-hodnotenie-inkluzivnych-politik-a-ich-dopad-na-marginalizovane-romske-komunity-2016-2022/zber-a-analyza-dat/?csrt=6455449925359257891.

ÚSVRK. 2021a. Metodický dokument k výpočtu hodnôt indikátorov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. [online]. Dostupné na: https://www.romovia.vlada.gov.sk/site/assets/files/1113/metodicky_dokument_k_indikatorom.pdf?csrt=2397495862902362499.

ÚSVRK. 2021b. Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. [online]. Dostupné na: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25860/1.

VLAČUHA, R. a Y. KOVÁČOVÁ. 2021. EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia. Bratislava: Štatistický úrad SR. 71 s. ISBN 978-80-8121-828-6 (online).

Published

2023-12-31