ŽIVOTNÉ CIELE MLADÝCH RÓMOV A RÓMOK / LIFE GOALS OF YOUNG ROMA MEN AND ROMA WOMEN

Authors

  • Klaudia Urbanová Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) / Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia)
  • Jana Levická Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) / Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) https://orcid.org/0000-0002-4225-5162

Keywords:

MLÁDEŽ, RÓMSKA MLÁDEŽ, ŽIVOTNÉ CIELE, SOCIÁLNA PRÁCA, YOUTH, ROMA YOUTH, LIFE GOALS, SOCIAL WORK

Abstract

Abstrakt

Mladosť je charakterizovaná v literatúre ako špecifické životné obdobie, ktoré je spojené so snahou o presadenie vlastnej osobnosti a tvorbou životných plánov. Táto charakteristika sa paradoxne nevzťahuje na rómsku mládež, ktorá je spájaná s bezcieľnym, záhaľčivým spôsobom života. Cieľom príspevku je otvoriť diskusiu o platnosti týchto tvrdení v súčasnosti. V príspevku sú prezentované naše zistenia, ktoré sme získali prostredníctvom kvalitatívneho výskumu. Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť, či majú mladé Rómky a Rómovia životné ciele viažuce sa k ich budúcnosti. Výskumný súbor tvorilo 6 informantov a informantiek vo veku od 15 do 19 rokov. Naši informanti disponovali  realizovateľnými životnými cieľmi, ktoré predstavujeme v tejto štúdii. Na základe toho konštatujeme, že je potrebné realizovať kvantitatívny výskum, ktorý by potvrdil, alebo vyvrátil naše zistenia na širšej vzorke mladých Rómok a Rómov.

Abstract

Youth is characterized in the literature as a specific period of life, which is associated with the effort to assert one's own personality and the creation of life plans. Paradoxically, this characteristic does not apply to Roma youth, who are associated with an aimless, idle way of life. The aim of the paper is to open a discussion about the validity of these claims at the present time. The paper presents our findings obtained through qualitative research. The main goal of the research was to find out whether young Roma men and women have life goals related to their future. The research group consisted of 6 male and female informants aged between 15 and 19 years. Our informants had realizable life goals, which we present in this study. Based on this, we conclude that it is necessary to carry out quantitative research that would confirm or refute our findings on a wider sample of young Romani women and men.

References

ANTOŠ, Jozef et al. 2015. Politiky súdržnosti a podpora vzdelávania v marginalizovaných rómskych komunitách: Prípadová štúdia okresu Trebišov. In: Geographia Cassoviensis IX.

AUSTIN, J.T., VANCOUVER, J. B. 1996. Goal constructs in psychology. Structure, process, and content.[online]. Psychological Bulletin, 120(3): 338-375. [2023-02-02]. Dostupné na: https://doi.org/10.1037/0033-2909.120.3.338.

BIELIKOVÁ M., PÉTIOVÁ, M. 2001. Životný štýl mládeže v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva. ISBN 80-7098-284-5.

BRAUN, V., CLARKE, V. 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 3 (2):77-101. Dostupné na:

doi:10.1191/1478088706qp063oa. hdl:10125/42031. S2CID 10075179.

BUJDA. Stanislav. 2022. Život v rómskych osadách, ako základný determinant sociálnej exklúzie Rómov. [online]. Prohuman. [2023-04-19]. Dostupné na: https://www.prohuman.sk/socialna-praca/zivot-v-romskych-osadach-ako-zakladnydeterminant-socialnej-exkluzie-romov.

ČOKYNA, Juraj. 2019. A okraje máš kde?. Bratislava: N Press.

DAPKUS, M. 1985. A thematic analysis of the experience of time. [online]. Journal of Personality and Social Psychology. 49 (2):408–419. [2023-01-06]. Dostupné na: doi:10.1037/0022-3514.49.2.408. PMID 4032226.

FARKAŠOVÁ, E. , E. KRETOVÁ. 2005. Rómske deti z pohľadu psychológie v prácach VÚDPAP. Bratislava: VÚDPaP.

GAVORA, Peter et al. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. [2023-04-19]. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/o-ucebnici/ako-citovat.php.

HARTL, P., HARTLOVÁ, H. 2000. Psychologický slovník. Praha: Portál.

CHRÁSKA, M. 2007. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitatívního výzkumu. Praha: GRADA.

KARNIOL, R., ROSS, M. 1996. The motivational impact of temporal focus: Thinking about the future and the past. [online]. Annual Review of Psychology, 47(1): 593–620. [2023-08-12]. Dostupné na: DOI: 10.1146/annurev.psych.47.1.593.

KÖVEROVÁ, Š. 2003. Sociológia životného cyklu. Bratislava, OZ Sociálna práca.

LEVICKÁ, J. 2017. Ethnic-sensitive Social Work . In: BALOGOVÁ, B. 2017. Multiculturalism in Social Work : Conference Proceedings : Scientific Conference with International Participation, 19th - 23rd June 2017. Warszawa : Wydawnictwo Jedność w różnorodności, 2017, pp. 165-168.

LITTLE, B.R. 1983. Personal projects: A Rationale and Method for Investigation. [online]. Environment and Behavior, 15(3): 273–309.[2022-12-10]. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/0013916583153002.

LOUČKOVÁ, I. 2010. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: SLON.

LUKÁČ, Marek. 2015. Rómovia a vzdelanie: Sociálne a edukačné kontexty. Prešov: Prešovská univerzita.

MACHÁČEK, Ladislav. 2011. Úvod do sociológie mládeže. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

NURMI, J., SALMELA-ARO, K., AUNOLA,K. 2009. Personal goal appraisals vary across both individuals and goal contents. [online]. Personality and Individual Differences, 47(5):498–503. [2022-10-18]. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.04.028.

SAK, P. 2000. Proměny české mládeže. Praha, Petrklíč.

ŠATÁNEK, Juraj. 2004. Rodinné prostredie ako faktor socializácie a personalizácie osobnosti dieťaťa. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. ISBN 80-8083-015-0.

ŠUHAJDOVÁ, I. 2011. Sociálny pedagóg a rómska rodina. [online]. Prohuman [2023-04-19]. Dostupné na: https://www.prohuman.sk/pedagogika/socialnypedagog-a-romska-rodina.

TAVEL, Peter. 2004. Zmysel života podľa V. E. Frankla. Bratislava: IRIS.

THOMPSON, N. 2017. Existentionalism and Social work London: Routledge.

URBANOVÁ, K. 2023. Životné ciele mladých Rómov a Rómok. Bakalárska práca. Trnava: UCM, FSV.

Published

2023-12-31