NÁZORY VEREJNOSTI NA STRIEDAVÚ STAROSTLIVOSŤ / PUBLIC OPINIONS ON ALTERNATIVE PERSONAL CARE

Authors

  • Petra Kurtanská Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) / Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia)
  • Jana Levická Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) / Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) https://orcid.org/0000-0002-4225-5162

Keywords:

DETI, ROZVOD, STRIEDAVÁ OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ, KOLÍZNY OPATROVNÍK, CHILDREN, DIVORCE, ALTERNATING PERSONAL CARE, COLLISION GUARDIAN

Abstract

Abstrakt

Verejná mienka má potenciál ovplyvňovať myslenie jedincov, aj celých skupín, nezriedka má vplyv aj na prijímanie legislatívy, či iných závažných noriem. V oblasti sociálnoprávnej ochrany môže ovplyvňovať rozhodovací proces sudcov, ale tiež sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Pre tento význam verejnej mienky sme sa zamerali na zistenie názorov verejnosti na inštitút striedavej osobnej starostlivosti. Cieľom príspevku je prezentovať naše zistenia, ktoré sme získali prostredníctvom kvantitatívneho výskumu. Na zber dát bol použitý 22 položkový dotazník vlastnej konštrukcie. Výskumný súbor 309 respondentov, z čoho až 234 (75,7%) boli ženy, zvyšných  75 (24,3%) respondentov boli muži.

Abstract

Public opinion has the potential to influence the thinking of individuals and entire groups, it often has an impact on the adoption of legislation or other important standards. In the field of social protection, it can influence the decision-making process of judges, but also of social workers. Because of this importance of public opinion, we focused on finding out the opinions of the public on the institute of alternating personal care. The aim of the paper is to present our findings obtained through quantitative research. A self-constructed 22-item questionnaire was used for data collection. The research group consisted of 309 respondents, of which 234 (75.7%) were women, the remaining 75 (24.3%) respondents were men.

References

BRAUN,V., CLARKE, V. 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa.

CIHLÁŘ, Petr. 2011. Problematika hodnotenia fungovania striedavej starostlivosti. In:

Zborník odborných materiálov, rád, informácií a praktických skúseností o spoločnej porozvodovej starostlivosti o deti: Striedavá osobná starostlivosť o dieťa. s. 39-41. [online], [cit. 2023-02-30]. Dostupné z:

https://www.ligaotcov.eu/data/ligaotcov.eu/documents/KNIHA-striedavka--Liga-otcov.pdf

DOHOVOR o právach dieťaťa. 2010. [online], [cit. 2023-01-24]. Dostupné z:

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacnestredisko/dohovor-pravach-dietata.pdf.

KOPČANOVÁ, D. a B. FILÍPKOVÁ. 2018. Analýza vybraných odporúčaní rodičov na zlepšenie spoločnej starostlivosti a spoločnej starostlivosti po rozvode/rozchode rodičov/partnerov. In: Sciendo [online]. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2018, roč. 52, č. 1,s. 60-69 [cit. 2022-12-13]. Dostupné z:

https://www.researchgate.net/publication/327156700_Analysis_of_Selected_Recommendations_of_Parents_for_Improvement_of_Shared_Care_and_Joint_Custody_After_ParentsPa.

KURTANSKÁ, P. 2023. Názory verejnosti na striedavú starostlivosť. Bakalárska práca. Trnava: UCM v Trnave, FSV.

NIELSEN, Linda. 2014. Parenting Plans for Infants, Toddlers, and Preschoolers: Research and Issues. [online]. Journal of Divorce & Remarriage, 55(4):315-333. [2023-01-24]. Dostupné z: DOI: 10.1080/10502556.2014.901857.

NIELSEN, Linda. 2011. Sumár 40 výskumov: aký typ usporiadania je pre deti najlepší. [online], [cit. 2023-03-12]. Dostupné z:

https://www.striedavka.sk/01_custom_content/VyskumyStriedavka.pdf.

SABINI, Charlene. 2017. Foster care: A history. [online], [cit. 2023-01-28]. Dostupné z: https://www.nals.org/blogpost/1359892/290477/Foster-Care-A-History.

ŠPAŇHELOVÁ, ILONA. 2012. Vliv rozvodu na duši a chování dítěte. In: Šance detem, [online]. [cit. 2022-12-20], Dostupné z: https://sancedetem.cz/vliv-rozvodu-na-dusichovani-ditete.

TEYBER, Edward. 2007. Děti a rozvod. Praha: Návrat domů, ISBN 978-80-7255-163-7.

TRÁVNÍČEK, Milan. 2015. Střídavá péče. Praha: Beckova edice právní instituty, ISBN 978-80-7400-596-1.

WARSHAK, Richard. 1996. Revoluce v porozvodové péči o děti. Praha: Portál, ISBN 807178-089-8.

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Published

2023-12-31