Vol. 1 No. 1 (2021): Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb

					View Vol. 1 No. 1 (2021): Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb

 

Articles  

EDITORIAL

LISÁ Dominika: PRACUJÚCA CHUDOBA NA SLOVENSKU / WORKING POVERTY IN SLOVAKIA

LEVICKÁ Jana, BOČÁKOVÁ Oľga, VALIGURSKÁ Emma: NANÚTENÁ  SOCIÁLNA  IZOLÁCIA  A ZDRAVIE / FORCED SOCIAL INSULATION AND HEALTH

BALOGOVÁ, Beáta, ŠARIŠAKÁ, Miriama, KNUROVSKÝ, Martin: SELF-CARE AKO JEDEN Z NÁSTROJOV PREVENCIE FORÉZNEJ SITUÁCIE V RODINE  / SELF-CARE AS ONE OF THE INSTRUMENTS FOR PREVENTION OF FORESE SITUATION IN THE FAMILY

JAŠEKOVÁ, Nina, GALABOVÁ, Hana, MOJTOVÁ,  Martina: PRIMÁRNA PREVENCIA SYNDRÓMU CAN NA SLOVENSKU / PRIMARY  PREVENTION OF  CAN SYNDROME  IN SLOVAKIA

LEVICKÁ, Jana, VACEKOVÁ, Michaela: MOŽNOSTI OPATOVNÉHO ETABLOVANIA PODNIKOVEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE NA SLOVENSKU  / POSSIBILITIES OF RE-ESTABLISHING CORPORATE SOCIAL WORK IN SLOVAKIA

KODYMOVÁ, Pavla: CIKÁNSKA OTÁZKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1948-1989 / THE GYPSY QUESTION AND SOCIAL WORK IN THE CZECH LANDS IN 1948-1989

JUSKO, Peter: VÝZNAM SOCIÁLNEJ PRÁCE ORIENTOVANEJ NA ŽIVOTNÝ SVET PRI RIEŠENÍ SOCIÁLNYCH PROBLÉMOV NA PRÍKLADE PRVEJ VLNY PANDÉMIE SARS-COV- 2 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE / THE IMPORTANCE OF WORLD-ORIENTED SOCIAL WORK IN SOLVING SOCIAL PROBLEMS ON THE EXAMPLE OF THE FIRST WAVE OF SARS-COV-2 PANDEME IN THE SLOVAK REPUBLIC

IMROVIČ, Michal, OCHABOVÁ, Erika: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF THE PROVISION OF SOCIAL SERVICES IN SLOVAKIA / MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V KONTEXTE POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA SLOVENSKU

 

Reviews

BRNULA, Peter: PAVLA KODYMOVÁ – RENÁTA HONSŮ: VĚRA POHLOVÁ. SOCIÁLNÍ  PRÁCE A ŽIVOT VE  20. STOLETÍ. Praha: Karolinum. 2020 ISBN 978-80-246-4564-3                                                                                      

VALIGURSKÁ, Emma: GUY GILBERT. 1989. BRATR VYVRŽENÝCH KŇEZ NA PAŘÍŽSKÉ PERRIFERII: Názov originálu: PRETRE CHEZ LES LOUBARDS. Vyd. 2 – Praha: Portál, 2012, 96s. ISBN: 978-80-262-013-0 

 

Published: 2021-06-30

Articles